BIP

Wykaz osób sprawujących funkcje i ich kompetencje:

Angelika Niekraszewicz - dyrektor
Kompetencje, zadania i obowiązki dyrektora placówki wynikające z pełnomocnictwa i z Ustawy o systemie oświaty:

 1. Działa jednoosobowo w zakresie zaciągania zobowiązań do kwot określonych w rocznym planie finansowym jednostki oświatowej po uzyskaniu kontrasygnaty głównego księgowego lub upoważnionej przez niego osoby.
 2. Powoływania lub odwoływania głównego księgowego jednostki oświatowej w porozumieniu ze Skarbnikiem Miasta.
 3. Występowanie przed sądami polskimi i organami ścigania w zakresie działania jednostki oświatowej.
 4. Ustanawiania pełnomocników do prowadzenia egzekucji należności jednostki oświatowej.
 5. Zawierania ugód , umarzania i rozkładania na raty należności jednostki oświatowej na zasadach ustalonych przez Radę Miasta Zielona Góra.
 6. Tworzenie planu finansowego jednostki oświatowej w granicach kwot uzyskanych z budżetu miasta w uzgodnieniu z Naczelnikiem Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych.
 7. Zawierania w imieniu Miasta Zielona Góra umów najmu i dzierżawy mienia jednostki oświatowej na czas nieokreślony pod warunkiem, że w pierwszej kolejności zastaną zabezpieczone pomieszczenia na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży.
 8. Nabywania środków trwałych ( ruchomości) zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz zbywania trwałych trybie określonym przepisami dotyczącymi zasad sprzedaży środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe.
 9. Jest objęty nadzorem pedagogicznym zgodnie z art. 33 ustawy o systemie oświaty.
 10. Przyjmuje zalecenia, wnioski i uwagi wynikające z przeprowadzonych czynności nadzoru (art. 33, ust.4) w ciągu 7 dni może zgłosić zastrzeżenia do uwag, zaleceń i wniosków do organu sprawującego nadzór pedagogiczny 9 art.33, ust.5
 11. Ma 30 dni na realizację zadań, wniosków uwag nadzoru ( art.33, ust.6)
 12. W porozumieniu z organem prowadzącym tworzy program poprawy efektywności wychowania, uwzględniający uwagi organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 3 miesięcy ( art.34,ust,2).
 13. Rozpatruje wnioski organu prowadzącego sprawach dydaktyczno- wychowawczych placówki i udziela odpowiedzi w ciągu 14 dni ( art.34a ust.4). Sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami zatrudnionymi w placówce art.35, ust 4
 14. Kieruje placówką (art.36)
 15. Realizuje zadania zawarte w art.39 ustawy: kieruje działalnością przedszkola i reprezentuje ją na zewnątrz, sprawuje nadzór pedagogiczny, sprawuje opiekę nad wychowankami stwarzając warunki do bezpiecznego i harmonijnego rozwoju, realizuje uchwały Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji, dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki, ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ich wykorzystanie, organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki, wydaje zadania wynikające z przepisów szczególnych, współdziała ze szkołami wyższymi w zakresie praktyk pedagogicznych, jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i innych pracowników decyduje o sprawach: zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników, przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe, występuje , po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród i wyróżnień (art. 39)
Drukuj
Autor informacji: Administrator Ostatnio zmienil: Administrator
Data dodania: 2007-02-06 14:23:18 Ostatnia aktualizacja: 2022-05-09 14:37:57
Data publikacji: 2007-02-06 14:23:18 Artykul byl czytany: 9 razy